Narsistin Uhri

Narsistin Uhri

Narsistien Uhrien Tuki Oulu

Lausuntoehdotuksen mukaan A:n persoonallisuushäiriö ja masentuneisuus ovat oleellisesti heikentäneet hänen kykyään säädellä käyttäytymistään tekojen aikana ja ymmärtää tekojensa tosiasiallinen ja oikeudellis-moraalinen luonne. Masentuneisuuteen liittyvillä kognitiivisilla vääristymillä ja erityisesti persoonallisuushäiriön pakko-oireisilla piirteillä on lausuntoehdotuksessa todettu olleen syy-yhteys A:n tekemiin rikoksiin.

Narsistin Uhrin Oireet

Tutkimuksen, lausunnon sekä oikeuskäsittelyn aikana A:sta ja hänen teoistaan saamansa käsityksen perusteella käräjäoikeus katsoi A:n rikokset tehdessään olleen täyttä ymmärrystä vailla. Tätä johtopäätöstä tukivat A:n ilmeinen huonomuistisuus tekojensa suhteen sekä varsin heikoilta vaikuttavat kyvyt säännellä tekemisiään ja käsittää tekojensa oikeudellinen ja moraalinen merkitys.

Narsistin Uhrista Selviytyjäksi

Lausuntoehdotuksessa on päädytty siihen, että A on tekojen aikana ollut täyttä ymmärrystä vailla. Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen lausunnon mukaan A:n masentuneisuus tekojen ajankohtana on ollut keskivaikeaa vakavampi. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus on niin ikään todennut A:n teot suorittaessaan olleen täyttä ymmärrystä vailla.

Narsistien Uhrien Vertaistukiryhmä

Pakko-oireiseen persoonallisuushäiriöön sopien hänellä oli tunneilmaisujen rajoittuneisuutta, liiallista pikkutarkkuutta sekä täydellisyyden tavoittelua. Persoonallisuudeltaan hänet todetaan joustamattomaksi ja toimintatavoiltaan vaihtoehdottomaksi. Hän pyrkii tarkkuudella ja suunnitelmallisuudella hallitsemaan elämäänsä.

Narsistin Uhri Blogi

Näistä syistä A oli ollut tutkimuksen perusteella annetun lausuntoehdotuksen mukaan rikosten tekoaikana täyttä ymmärrystä vailla.

Narsistien Uhrit

Mielentilatutkimuksen perusteella laaditussa lausuntoehdotuksessa on katsottu A:n kärsivän sekamuotoisesta persoonallisuushäiriöstä, jossa on epävakaita, narsistisia ja pakko-oireisia piirteitä. Hänellä on lisäksi todettu olleen keskivaikea masennustila.

Narsistin Uhri
Narsistin Uhri Kokemuksia

Lausuntoehdotuksen mukaan persoonallisuushäiriö ja masentuneisuus ovat oleellisesti heikentäneet tekojen aikana hänen kykyään ymmärtää tekojensa tosiasiallinen ja oikeudellis-moraalinen luonne sekä säädellä käyttäytymistään. Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen lausunnossa, jossa masennustilaa pidetään keskivaikeaa vakavampana, yhdytään näihin arvioihin.

Check our other pages :