Järjestyksenvalvoja

Järjestyksenvalvoja

Järjestyksenvalvoja Liivi Jyväskylä

Poliisin arvion mukaan merkittävä osa vastaanottokeskusten häiriötilanteista voitaisiin hoitaa ilman poliisin paikalletuloa, jos niihin päästäisiin puuttumaan riittävän ajoissa. Useissa tapauksissa tilanne on saanut alkunsa kahden henkilön välisestä vähäisestä riidasta, joka on päässyt kehittymään väkivaltatilanteeksi, koska tilanteeseen ei ole ajoissa puututtu.

Järjestyksenvalvojien asettamisella vastaanotto- ja järjestelykeskuksiin pyritään järjestyksen ja turvallisuuden parantamiseen näissä tiloissa ja niiden läheisyydessä. Asettamisella pystyttäisiin vähentämään järjestyshäiriöiden määrää, ehkäisemään niiden pahenemista sekä vähentämään rikosten määrää tiloissa. Tämä lisäisi paitsi turvapaikanhakijoiden myös tilojen henkilöstön turvallisuutta.

On mahdollista, että turvallisuusalan yritysten mahdollisuudet toimittaa järjestyksenvalvojia ehdotettuihin tiloihin olisivat ainakin alkuvaiheessa rajalliset. Poliisin luvalla asetetulla järjestyksenvalvojalla on oltava koulutus sekä vartijaksi että järjestyksenvalvojaksi. Tehtävät olisivat myös useissa tapauksissa erityisen vaativia, mikä voisi tilapäisesti vaikeuttaa tehtävään soveltuvien järjestyksenvalvojien saatavuutta.

Järjestyksenvalvojan Peruskurssi

Hallituksen esitykseen (HE 22/2014 vp) perustuva uusi laki yksityisistä turvallisuuspalveluista (1085/2015) ja siihen liittyvät lait (1086 - 1100/85) tulevat voimaan 1. päivänä tammikuuta 2017. Uuden lain voimaantulon myötä järjestyksenvalvojia koskeva sääntely siirtyy yksityisistä turvallisuuspalveluista annettuun lakiin ja muun muassa järjestyksenvalvojista annettu laki (533/1999) sekä järjestyslakiin (612/2003) sisältyvät järjestyksenvalvojien asettamista koskevat säännökset kumoutuvat.

Sen lisäksi, ettei laissa velvoitettaisi vastaanotto- tai järjestelykeskuksia asettamaan järjestyksenvalvojia, asettaminen olisi riippuvainen myös poliisin myöntämästä luvasta. Luvan myöntäminen edellyttäisi sitä, ettei järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen muulla tavalla olisi tarkoituksenmukaista ja että järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen perustellusti edellyttäisi järjestyksenvalvojien asettamismahdollisuutta. Poliisi joutuisi harkitsemaan luvan myöntämisen edellytykset kussakin tapauksessa erikseen. Järjestyksenvalvojista aiheutuisi siten kustannuksia vasta, jos poliisi myöntäisi asettamisluvan laissa säädettyjen kriteerien perusteella ja jos järjestyksenvalvojia sen jälkeen tosiasiassa päätettäisiin vastaanotto- tai järjestelykeskukseen asettaa. Siten lakiesityksen hyväksymisestä ja voimaantulosta ei vielä sellaisenaan aiheutuisi kustannuksia.

Myös turvapaikanhakijoiden ja vastaanottokeskusten henkilöstön välisiä konflikteja esiintyy. Konflikteihin on usein liittynyt henkilöstöön kohdistunutta häiriö- tai uhkaavaa käyttäytymistä, uhkailua tai painostusta.

Järjestyksenvalvoja

Järjestyksenvalvoja Vuokraus

Vastaanottokeskuksissa ja niiden läheisyydessä on havaittu myös ulkopuolisten henkilöiden häiriökäyttäytymistä, jossa on tyypillisimmällään ollut kyse häirinnästä, uhkauksista, seuraamisesta, huutamisesta tai pelottelusta. Vastaanottokeskuksia vastaan on suunnattu myös eräitä edellä mainittuja tekoja vakavampia rikoksia. Myös turvapaikanhakijoiden majoitustiloihin on ulkopuolisten toimesta tunkeuduttu. Vakavammasta rikoskäyttäytymisestä voidaan mainita polttopullojen ja kivien heittely sekä ilotulitteiden ampuminen ikkunoihin.

Lupa järjestyksenvalvojien asettamiseen on maksanut 169 euroa. Luvanhankkimiskustannukset olisivat kuitenkin järjestyksenvalvojien asettamisesta koituviin kustannuksiin verrattuna vähäisiä.

Vartioimisliikkeiden vartijoiden asettamista eri alueille ei sinänsä ole rajoitettu. Vartijan vartioimisalueella tarkoitetaan yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain (282/2002) 2 §:n 1 momentin 12 kohdan mukaan toimeksiantosopimuksessa yksilöityä kiinteistöä, rakennusta, huonetta, rakennelmaa sekä muuta yleistä tai yksityistä paikkaa ja aluetta samoin kuin sen osaa. Vartijoita voidaan siten asettaa myös vastaanotto- ja järjestelykeskusten kaltaisiin tiloihin. Näin on useissa tapauksissa meneteltykin ja vartijan läsnäololla voidaan arvioida olleen positiivinen vaikutus.

Järjestyksenvalvoja Rikostausta

Niiden alueiden, paikkojen ja kulkuneuvojen piiriä, joihin järjestyksenvalvojia voidaan poliisin luvalla asettaa, ei ole uudessa yksityisistä turvallisuuspalveluista annetussa laissa laajennettu. Yhteiskunnallinen tilanne on kuitenkin muuttunut lain hyväksymisen jälkeen. Turvapaikanhakijoiden määrä on lisääntynyt huomattavasti. Vastaavasti myös turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskusten määrä on kasvanut huomattavasti.

Vastaanotto- ja järjestelykeskusten henkilöstöllä on sinänsä mahdollisuus käyttää kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain aineiden ja esineiden haltuunottoa sekä asukkaan käytössä olevien tilojen tarkastamista koskevia toimivaltuuksia. Näistä toimivaltuuksista ja niihin liittyvistä velvoitteista on säädetty mainitun lain 60—63 §:ssä. Toimivaltuuksia on kuitenkin pidettävä riittämättöminä mahdollisessa jo alkaneessa konfliktissa. Vastaanotto- ja järjestelykeskusten sosiaalihuoltotyötä tekevä henkilöstö ei myöskään yleensä ole saanut turvallisuusalan koulutusta eikä heidän ensisijainen tehtävänsä muutoinkaan liity järjestyksenpitoon näissä tiloissa.

Yhden tehtävän hoitamiseen kuluu myös keskimäärin enemmän aikaa kuin muihin hälytystehtäviin. Tämä johtuu muun muassa kieliongelmista. Lisäksi poliisilla on usein vaikeuksia löytää paikalta henkilöä, joka pystyisi antamaan poliisille riittävät tilannetiedot tilanteen hoitamista varten.

Järjestyksenvalvoja Takki

Viranomaisilla on vastuu yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisestä. Tietyin edellytyksin poliisin luvalla asetettavat järjestyksenvalvojat toimivat toimialueillaan poliisin apuna järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisessä. Viranomaiset eivät yksin selviä järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisestä edellä mainituissa tiloissa. Sen vuoksi olisi tarpeen säätää erikseen mahdollisuudesta asettaa näihin tiloihin järjestyksenvalvojia poliisin avuksi.

Vartijoiden käyttöä mainituissa tiloissa rajoittaa kuitenkin se, että vartijan vartioimistehtävänä voi olla vain omaisuuden vartiointi, henkilön koskemattomuuden suojaaminen sekä vartioimiskohteeseen tai toimeksiantajaan kohdistuneiden rikosten paljastaminen samoin kuin näiden tehtävien valvominen. Vartioimisliikkeitä on laissa erikseen kielletty ottamasta vastaan toimeksiantoa, joka käsittää sitoumuksen ylläpitää yleistä järjestystä ja turvallisuutta. Vastaanottokeskusten kaltaisissa tiloissa turvallisuuspalvelujen tarve liittyy monesti nimenomaan sellaisiin järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämistä koskeviin tehtäviin, joita vartioimisliikkeet eivät lain mukaan voi vartioimistehtävinä ottaa vastaan.

Järjestyksenvalvoja Kurssi Seinäjoki

Suomessa on tällä hetkellä noin 200 vastaanottokeskusta. Ne ovat jakautuneet eri puolille maata. Uusia vastaanottokeskuksia perustetaan jatkuvasti mutta toisaalta myös olemassa olevia vastaanottokeskuksia lakkautetaan. Keskimäärin vastaanottokeskuksia ja hätämajoitustiloja on kunkin poliisilaitoksen alueella noin 20. Erityisen runsaasti turvapaikanhakijoita on Sisä-Suomen, Lounais-Suomen, Itä-Uudenmaan, Länsi-Uudenmaan ja Helsingin poliisilaitosten alueilla.

Poliisin kannalta ongelmallista on, että poliisilla on vastaanottokeskukseen suuntautuvan hälytystehtävän alkuvaiheessa usein varsin puutteelliset tiedot häiriön luonteesta ja laajuudesta. Tämän vuoksi poliisi joutuu suorittamaan tehtävän useissa tapauksissa niin sanottuna monipartiotehtävänä, jolloin poliisin alueellisista resursseista merkittävä osa saattaa olla sidottuna yhteen tehtävään. Lähtökohtaisesti poliisi lähettää vastaanotto- ja hätämajoitustiloihin liittyville hälytystehtäville vähintään kaksi partiota. Esimerkiksi joukkotappelutilanteen selvittämiseen ja hoitamiseen joudutaan kuitenkin usein sitomaan poliisilaitoksen kaikki vapaana olevat partiot.

Esitys sinänsä ei aiheuttaisi valtiolle kustannuksia. Kustannuksia aiheutuisi vasta siitä, jos järjestyksenvalvojia päätettäisiin tosiasiassa vastaanotto- tai järjestelykeskuksiin asettaa. Viime kädessä järjestyksenvalvonnan kustannukset tulisivat valtion maksettaviksi, koska tilan haltija vastaa järjestyksenvalvonnan kustannuksista. Vastaanotto- ja järjestelykeskukset voivat olla joko valtion tai muun sellaisen tahon omistamia, jonka kanssa Maahanmuuttovirasto on tehnyt sopimuksen vastaanotto- tai järjestelykeskuksen perustamisesta, lakkauttamisesta ja toimipaikasta. Julkisen talouden suunnitelmassa 14.4.2016 on osoitettu lisämäärärahaa pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanoton menoihin momentille 26.40.21 ja osa lisämäärärahasta on tarkoitettu vastaanottokeskusten vartioinnista aiheutuviin kuluihin.

Järjestyksenvalvojien Määrä Ravintolassa

Järjestyslakiin ja yksityisistä turvallisuuspalveluista annettuun lakiin ehdotetut muutokset ovat samansisältöisiä.

Esityksessä ehdotetaan mahdollistettavaksi yksityisten järjestyksenvalvojien asettaminen poliisin luvalla kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetussa laissa tarkoitettuihin vastaanotto- ja järjestelykeskuksiin. Poliisin luvalla asetettavista järjestyksenvalvojista on nykyään säädetty järjestyslaissa. Järjestyslain järjestyksenvalvojia koskeva sääntely on siirretty asiasisällöltään pääosin nykyisen kaltaisena uuteen yksityisistä turvallisuuspalveluista annettuun lakiin, joka tulee voimaan 1. päivänä tammikuuta 2017. Samalla kumoutuvat järjestyslain järjestyksenvalvojia koskevat säännökset. Koska järjestyksenvalvojien asettaminen ehdotuksessa mainittuihin tiloihin olisi tarpeen mahdollistaa mahdollisimman pian, molempia mainittuja lakeja esitetään muutettaviksi. Muutokset olisivat asiasisällöltään samankaltaisia.

Vartioimisliikkeiden ja tulevien turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijoiden kannalta uudistuksella olisi oletettavasti turvallisuuspalvelujen kysyntää lisää vaikutus. Vastaanottokeskuksissa on jo nyt toiminut vartioimisliikkeiden vartijoita vartioimistehtävissä. Näistä tehtävistä osa muuttuisi todennäköisesti lakimuutoksen myötä järjestyksenvalvojien tehtäviksi. Siten palvelujen kysynnän määrän todellista kasvua ei todennäköisesti voisi mitata pelkästään järjestyksenvalvontatehtävien määrällä.