Käräjäoikeus

Tampereen Käräjäoikeus Pysäköinti

Joensuun Käräjäoikeus Tuomiot 2021


Tuomioistuinvirastotoimikunta ei ottanut kantaa luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa (715/2011) säädetyn oikeudenkäyntiavustajalautakunnan asemaan.Oikeusministeriö on jatkovalmistelussa kuullut kaikkia edellä mainittuja lautakuntia. Kuulemisissa on käynyt ilmi, että lautakuntien tehtävät ovat varsin erilaisia. Oikeudenkäyntiavustajalautakunta eroaa tehtäviensä puolesta kahdesta muusta lautakunnassa. Tehtävät eivät juurikaan edellytä yhteistyötä oikeusministeriön tai tuomioistuinten kanssa. Edellä todettu huomioon ottaen lautakunnan sijoittamista Tuomioistuinviraston yhteyteen ei ole pidetty jatkovalmistelunkaan perusteella tarkoituksenmukaisena.

Virastotalo Rovaniemi Lounas


Yhteistyötä eri lautakuntien sihteeristöjen välillä ei juurikaan ole ollut. Tuomarinvalintalautakunta ja tuomarinkoulutuslautakunta kuitenkin arvioivat, että sihteeristöjen olisi sihteeripalveluiden käytännön järjestämiseksi perusteltua toimia Tuomioistuinviraston yhteydessä. Tämän myötä työskentelyn järjestäminen olisi joustavampaa ja vähemmän haavoittuvaa, kun sijaisjärjestelyt olisivat nykyistä helpommin toteutettavissa. Lautakunnat saattavat tarvita myös lisäresursseja tai asiantuntemusta esittelytehtäviin. Esimerkiksi koulutuslautakunnassa on käytännössä ollut tarvetta koulutussuunnittelijalle, jonka tulisi voida toimia myös lautakunnan esittelijänä.

Avioero Käräjäoikeus


Edellä todetun perusteella jatkovalmistelussa on päädytty esittämään, että Tuomioistuinvirasto vastaisi lautakuntien sihteeripalveluiden järjestämisestä. Tarpeen mukaan se voisi osoittaa asiantuntijoitaan lautakuntien käyttöön myös muutoin. Tämä henkilöstö olisi Tuomioistuinviraston palveluksessa, mutta hoitaisi lautakunnan tehtäviä sen ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Tarvittaessa tehtäviin vaadittavista kelpoisuusvaatimuksista voitaisiin määrätä työjärjestyksessä. Riippumattomuussyistä lautakunnat kuitenkin nimittäisivät lautakunnan varsinaisen sihteerinsä ja mahdolliset sivutoimiset esittelijänsä itse. Näiden kelpoisuusvaatimuksista säädettäisiin jatkossakin laissa.

Itä-Uudenmaan Käräjäoikeus Kanslia


Oikeusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen mukaan lautakunnat kuuluvat oikeusministeriön toimialaan (2 §:n 1 momentin 30—31 kohta). Oikeusministeriön työjärjestyksestä annetun oikeusministeriön asetuksen lähtökohtana on, että hallinnonalan virastojen ohjauksessa noudatetaan tulosohjausta. Asetuksessa on erikseen määritelty, mikä osasto vastaa kunkin hallinnonalan viraston tulosohjauksesta. Asetuksen 17 §:n 2 momentin 5 kohdan mukaisesti oikeushallinto-osaston tehtävänä on käsitellä tuomarinvalintalautakuntaa ja tuomarinkoulutuslautakuntaa koskevat asiat. Asetuksessa ei kuitenkaan ole nimenomaista säännöstä siitä, että nämä lautakunnat tuomioistuinten tapaan kuuluisivat oikeusministeriön tulosohjattaviksi. Käytännössä on kuitenkin pidetty tarpeellisena, että lautakuntien kanssa käydään niiden määrärahoja ja toiminnan tavoitteita koskevat vuosittaiset keskustelut. Tämän vuoksi esityksessä ehdotetaan, että lautakuntien tulosohjaustehtävät osoitettaisiin Tuomioistuinvirastolle. Tämä ei vaikuttaisi lautakuntien itsenäiseen asemaan.

Kymenlaakson Käräjäoikeus IstunnotEsityksessä ehdotetaan perustettavaksi Tuomioistuinvirasto, joka huolehtisi tuomioistuinlaitoksen toimintaedellytyksistä, tuomioistuinten toiminnan kehittämisestä, suunnittelusta ja tukemisesta. Virasto toimisi oikeusministeriön hallinnonalalla, mutta olisi itsenäinen virasto. Se palvelisi koko tuomioistuinlaitosta.

Kainuun Käräjäoikeus Tuomiot


Ottaen huomioon Tuomioistuinviraston läheinen suhde tuomioistuinlaitokseen virastoa koskevat säännökset olisi perusteltua ottaa tuomioistuinlakiin, jossa on myös säännökset tuomarinvalintalautakunnasta ja tuomarinkoulutuslautakunnasta. Tuomioistuinvirastosta ehdotetaan säädettäväksi tuomioistuinlakiin lisättävässä uudessa 19 a luvussa.