Käräjäoikeus

Tiedoksianto Haastemiehen Välityksellä

Vaasan Käräjäoikeus Päätökset


Oikeusministeriö on osa valtioneuvostoa. Oikeusministeriön tehtävistä ja toimialaan kuuluvista virastoista säädetään oikeusministeriöstä annetussa valtioneuvoston asetuksessa (543/2003). Oikeusministeriön organisaatiosta ja tehtävistä säädetään tarkemmin oikeusministeriön työjärjestyksestä annetussa oikeusministeriön asetuksessa (833/2016, jäljempänä oikeusministeriön työjärjestys). Ylintä päätösvaltaa käyttää oikeusministeri.


Tuomioistuinlaitos kuuluu oikeusministeriön toimialaan, ja oikeusministeriö siten vastaa sen toiminnan ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Vastaavasti oikeusministeriö huolehtii myös muun muassa syyttäjälaitoksen, ulosottolaitoksen, rikosseuraamuslaitoksen ja julkisen oikeusavun toiminnan ylläpidosta ja kehittämisestä. Syyttäjälaitoksen, ulosottolaitoksen ja rikosseuraamuslaitoksen keskushallinnosta vastaavat kuitenkin oikeusministeriöstä erilliset keskusvirastot. Tuomioistuimia varten ei ole perustettu tällaista keskusvirastoa, vaan niiden keskushallinto on organisoitu osaksi oikeusministeriötä. Ministeriö huolehtii myös eräistä yleistä asianajajayhdistystä (Suomen Asianajajaliitto) koskevista asioista.

Käräjäoikeus Kotka


Oikeusministeriössä tuomioistuinlaitoksen keskushallinnosta vastaa oikeushallinto-osasto. Sen tehtäviin kuuluu huolehtia tuomioistuinlaitoksen toimintaedellytyksistä ja strategisesta suunnittelusta sekä toiminnan ja henkilöstön kehittämisestä. Oikeushallinto-osasto huolehtii tuomioistuimia koskevista talousarvio- ja kehysvalmistelu- sekä tulosohjaustehtävistä. Osaston tehtävänä on tukea tuomioistuimia niiden suorittaessa perustehtäviään. Lisäksi oikeushallinto-osasto hoitaa tuomioistuinten virkaehtosopimus- ja virkajärjestelyasioita, huolehtii tuomioistuinlaitoksen tietoteknisten palvelujen hankinnasta ja esittelee tuomarin viran perustamista, lakkauttamista, siirtämistä ja muuttamista koskevat asiat sekä tuomarinnimitykset. Osasto vastaa myös tuomioistuinten organisaatiota ja hallintoa koskevan lainsäädännön valmistelusta.

Turku Oikeustalo


Oikeusministeriön oikeushallinto-osaston toimialaan kuuluvat tuomioistuinlaitoksen lisäksi ulosottolaitos, oikeusapu- ja edunvalvontapiirit, konkurssiasiamiehen toimisto, kuluttajariitalautakunta, tuomarinvalintalautakunta, tuomarinkoulutuslautakunta ja oikeudenkäyntiavustajalautakunta. Osasto huolehtii myös kansainväliseen oikeusapuun liittyvistä tehtävistä. Vuoden 2019 alusta lukien oikeushallinto-osasto vastaa myös talous- ja velkaneuvonnan ohjauksesta ja valvonnasta, kun nämä toiminnot siirtyvät kunnilta oikeusapu- ja edunvalvontapiireille (ks. HE 102/2017 vp, laki 813/2017).

Ulosotto Lohja


Osastossa on tuomioistuinyksikkö, oikeusapu- ja ulosottoyksikkö, koulutusyksikkö, talous- ja henkilöstöhallinnon yksikkö sekä kansainvälisen oikeudenhoidon yksikkö. Oikeushallinto-osaston yhteydessä toimivat myös määräaikaiset AIPA- ja HAIPA-hanketoimistot, joiden tehtävänä on johtaa tuomioistuinten tietojärjestelmien kehittämistä hankkeissa ja varmistaa, että toteutettavat tietojärjestelmät ovat käyttäjien tarpeiden mukaisia.

Pohjois-Savon Käräjäoikeus Kanslia


Tuomioistuinten hallintoon liittyviä tehtäviä hoidetaan osin myös oikeusministeriön muissa yksiköissä, kuten tietohallintoyksikössä, hallintoyksikössä, talousyksikössä ja sisäisen tarkastuksen yksikössä. Eräät palvelut tuotetaan keskitetysti. Tällaisia ovat valtion talous- ja henkilöstöhallintoasioihin kuuluvat tehtävät, jotka tuotetaan Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksessa (Palkeet), ja tuomioistuinten tietojärjestelmiin liittyvät palvelut, jotka tuotetaan Oikeusrekisterikeskuksessa, ja perustietotekniikkapalvelut Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorissa.

Tampereen Käräjäoikeus Yhteystiedot


Suurin osa tuomioistuinten toimitiloista on vuokrattu Senaatti-kiinteistöiltä. Oikeusministeriön ja Senaatti-kiinteistöjen yhteistyö on entisestään lisääntynyt vuoden 2016 alusta käyttöön otetun valtion uuden vuokrajärjestelmän myötä. Sen mukaan Senaatti-kiinteistöt toimii valtionhallinnon kumppanina kaikissa työympäristö- ja toimitila-asioissa.