Käräjäoikeus

Käräjäoikeus Turku

Maistraatti Avioerohakemus


Esityksen tavoitteena on järjestää tuomioistuinten keskushallinto tavalla, joka korostaa tuomioistuinten riippumattomuutta sekä edistää tuomioistuinten hallintotehtävien tehokasta ja tuloksellista hoitamista. Toiminnan järjestäminen tehokkaasti luo edellytyksiä lainkäytön korkean laadun ylläpitämiselle ja kehittämiselle. Tämän tavoitteen katsotaan toteutuvan parhaiten, jos keskushallintotehtävät siirretään oikeusministeriöstä erilliselle keskusvirastolle. Tämä vastaisi sitä suuntausta, miten valtion keskushallintoa on Suomessa muutenkin kehitetty. Lisäksi se vastaisi myös sitä, miten tuomioistuinten keskushallinto on esimerkiksi Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa toteutettu.


Tuomioistuinten riippumattomuus tulisi parhaiten turvatuksi mallissa, jossa tuomarit osallistuvat itse tuomioistuinten keskushallinnon järjestämistä koskevaan päätöksentekoon.

Järvenpään KäräjäoikeusTavoitteena on, että tuomioistuinten hallinnolliset keskushallintotehtävät siirrettäisiin oikeusministeriöstä Tuomioistuinvirastolle. Tuomioistuinvirasto olisi palveluorganisaatio, joka huolehtisi keskitetysti niistä tehtävistä, jotka eivät lain mukaan kuulu valtioneuvostolle tai tuomioistuimille. Tavoitteena on, että tehtävienjako oikeusministeriön, Tuomioistuinviraston ja tuomioistuinten välillä on selkeä ja tarkoituksenmukainen. Tehtävien keskittämisellä voitaisiin lisätä hallinnollisen työn ammattimaisuutta ja vähentää päällekkäistä työtä. Uudistuksen avulla voidaan siten edistää tuomioistuinlaitoksen resurssien tehokasta käyttöä sekä monipuolisesti kehittää tuomioistuinten toimintaa.

Oulun Käräjäoikeus Haastemiehet


Tuomioistuinviraston perustamisella ei puututtaisi ylimpien tuomioistuinten asemaan. Niille perustuslaissa säädetyt tuomioistuinlaitoksen valvontaan liittyvät tehtävät säilyisivät nykyisellään.

Länsi Uusimaa KäräjäoikeusEdellä jo todetulla tavalla tuomioistuinten keskushallinto tulee järjestää tavalla, joka korostaa tuomioistuinten rakenteellista riippumattomuutta ja edistää tuomioistuinten hallintotehtävien tehokasta ja tuloksellista hoitamista. Tarkoituksenmukaista olisi, että tuomarit voisivat itse osallistua tuomioistuinlaitoksen ohjausta koskevaan päätöksentekoon.

Kokkolan Poliisiasema


Tuomioistuinten keskushallintotehtäviä hoidetaan nykyisin oikeusministeriössä, joka on osa valtioneuvostoa. Ministeriö on poliittisesti johdettu. Tavoitteen järjestää tuomioistuinten keskushallinto tuomioistuinten rakenteellista riippumattomuutta ja niiden hallintotehtävien mahdollisimman tehokasta ja tuloksellista hoitamista korostaen voitaisiin arvioida toteutuvan parhaiten, jos nämä tehtävät siirrettäisiin oikeusministeriöstä itsenäiselle Tuomioistuinvirastolle. Tällöin sekä Tuomioistuinvirasto että oikeusministeriö voisivat keskittyä paremmin niille kuuluvien tehtävien hoitamiseen.

Imatran Verotoimisto


Osana riippumattomuuden korostamista on myös tuotu esiin, että Tuomioistuinvirastolle tulisi antaa oikeus tehdä talousarvioehdotus suoraan eduskunnalle. Ehdotus on ongelmallinen perustuslain valtion talousarviota koskevan sääntelyn kannalta. Perustuslain 83 §:n mukaisesti valtion talousarviosta päättää eduskunta hallituksen esityksestä. Ehdotuksen toteuttaminen edellyttäisi siten perustuslain muutosta ja olisi vastoin Suomen valtiosäännön perusteita. Tuomioistuinten riippumattomuuden turvaaminen ei edellytä tällaisen oikeuden antamista Tuomioistuinvirastolle, mistä syystä ehdotuksen toteuttamista ei ole pidettävä perusteltuna.